KLT/ VDA AUTOMOTIV

Pojemnik 300 x 200 x 147 mm VDA-R-KLT 3215

SKU: 1510/000300

Cena netto

13,38 zł

Cena brutto

16,46 zł

Pojemnik 400 x 300 x 147 mm – VDA-R-KLT 4315

SKU: 1512/002300

Cena netto

25,33 zł

Cena brutto

31,16 zł

Pojemnik 400 x 300 x 213 mm VDA-R-KLT 4322

SKU: 2212/002300

Cena netto

32,76 zł

Cena brutto

40,29 zł

Pojemnik 400 x 300 x 280 mm VDA-R-KLT 4329

SKU: 2812/002300

Cena netto

39,08 zł

Cena brutto

48,07 zł

Pojemnik 600 x 400 x 147 mm VDA-R-KLT 6415

SKU: 1513/002300

Cena netto

40,80 zł

Cena brutto

50,18 zł

Pojemnik 600 x 400 x 213 mm VDA-R-KLT 6422

SKU: 2213/002300

Cena netto

51,65 zł

Cena brutto

63,53 zł

Pojemnik 600 x 400 x 280 mm VDA-R-KLT 6429

SKU: 2813/002300

Cena netto

57,91 zł

Cena brutto

71,23 zł

Pokrywa 400×300 podtrzymująca dla VDA-R-KLT

SKU: 0073

Cena netto

10,02 zł

Cena brutto

12,32 zł

Pokrywa 600×400 podtrzymująca dla VDA-R-KLT

SKU: 0074

Cena netto

19,00 zł

Cena brutto

23,37 zł

Pojemnik 300 x 200 x 147 mm VDA-RL-KLT 3147

SKU:

Cena netto

13,10 zł

Cena brutto

16,11 zł

Pojemnik 400 x 300 x 147 mm VDA-RL-KLT 4147

SKU: 1512/000300

Cena netto

22,93 zł

Cena brutto

28,20 zł

Pojemnik 400 x 300 x 213 mm VDA-RL-KLT 4213

SKU: 2212/000300

Cena netto

31,30 zł

Cena brutto

38,50 zł

Pokrywy 300 x 200 mm VDA-RL-KLT

SKU: 0072

Cena netto

5,79 zł

Cena brutto

7,12 zł

Pojemnik 400 x 300 x 280 mm VDA-RL-KLT 4280

SKU: 2812/000300

Cena netto

37,44 zł

Cena brutto

46,05 zł

Pojemnik 600 x 400 x 147 mm VDA-RL-KLT 6147

SKU: 1513/000300

Cena netto

38,49 zł

Cena brutto

47,34 zł