KLT/ VDA AUTOMOTIV

Pojemnik 300 x 200 x 147 mm VDA-R-KLT 3215

SKU: 1510/000300

Cena netto

17,38 zł

Cena brutto

21,38 zł

Pojemnik 400 x 300 x 147 mm – VDA-R-KLT 4315

SKU: 1512/002300

Cena netto

28,20 zł

Cena brutto

34,69 zł

Pojemnik 400 x 300 x 213 mm VDA-R-KLT 4322

SKU: 2212/002300

Cena netto

35,79 zł

Cena brutto

44,02 zł

Pojemnik 400 x 300 x 280 mm VDA-R-KLT 4329

SKU: 2812/002300

Cena netto

42,33 zł

Cena brutto

52,07 zł

Pojemnik 600 x 400 x 147 mm VDA-R-KLT 6415

SKU: 1513/002300

Cena netto

45,17 zł

Cena brutto

55,56 zł

Pojemnik 600 x 400 x 213 mm VDA-R-KLT 6422

SKU: 2213/002300

Cena netto

56,82 zł

Cena brutto

69,89 zł

Pojemnik 600 x 400 x 280 mm VDA-R-KLT 6429

SKU: 2813/002300

Cena netto

65,25 zł

Cena brutto

80,26 zł

Pokrywa 400×300 podtrzymująca dla VDA-R-KLT

SKU: 0073

Cena netto

12,40 zł

Cena brutto

15,25 zł

Pokrywa 600×400 podtrzymująca dla VDA-R-KLT

SKU: 0074

Cena netto

19,00 zł

Cena brutto

23,37 zł

Pojemnik 300 x 200 x 147 mm VDA-RL-KLT 3147

SKU:

Cena netto

14,13 zł

Cena brutto

17,38 zł

Pojemnik 400 x 300 x 147 mm VDA-RL-KLT 4147

SKU: 1512/000300

Cena netto

25,13 zł

Cena brutto

30,91 zł

Pojemnik 400 x 300 x 213 mm VDA-RL-KLT 4213

SKU: 2212/000300

Cena netto

33,35 zł

Cena brutto

41,02 zł

Pokrywy 300 x 200 mm VDA-RL-KLT

SKU: 0072

Cena netto

7,42 zł

Cena brutto

9,13 zł

Pojemnik 400 x 300 x 280 mm VDA-RL-KLT 4280

SKU: 2812/000300

Cena netto

40,88 zł

Cena brutto

50,28 zł

Pojemnik 600 x 400 x 147 mm VDA-RL-KLT 6147

SKU: 1513/000300

Cena netto

43,34 zł

Cena brutto

53,31 zł